120 μm ZINGA oppnår Norsok M-501 og alle korrosjonsklasser 

 • NORSOK M-501, Systems 1 & 7
 • C4 Høy (ISO 12944-6)
 • C5-I/M Høy (ISO 12944-6)
 • C5 VH (Very High) (ISO 12944-9)
 • CX (Offshore) (ISO 12944-9)
 • Im4 (Saltvann) (ISO 12944-9)

Presentasjoner med tekniske spesifikasjoner

Presentasjon med tekniske spesifikasjoner
Rehabilitering stålbruer
ZINGA FLM - Frontline Maintenance
Video - Sprøting ZINGA
Rehabilitere biler
ZINGA rePARERER SKADET GALVANISERING
ZINGA MED OVERMALING

Aktiv, katodisk / galvanisk beskyttelse

ZINGA (anoden) ofrer seg og beskytter stålet på tilsvarende måte som varmgalvanisering. Den elektrokjemiske reaksjonen (strømmen av elektroner, som skyldes en potensiell forskjell mellom sink og stål), forhindre at stålet korroderer.

+ Passiv barriærebeskyttelse

Når ZINGA påføres, oksiderer sinken umiddelbart. Et passivt, beskyttende barrierelag utvikles og beskytter sinken.

Gode egenskaper ved brann

Brenner ikke og avgir ikke giftige gasser

BS 476, 6&7 - Flammespredning
BS 6853.B2 - Giftige gasser
BS 6853.D8.4 - Giftig røyk
ETA - Brann, Tetthet, Sinkinnhold

Nyttinge lenker

påføringsveiledning Datablader Facebook diskusjonsgruppe Sertifikater og rapporter kontakt oss

Katodisk beskyttelse etter 29 år

 • 1985: Behandlet med ZINGA
 • 2014: Regalvanisert med ZINGA
 • Ingen vedlikehold i perioden
 • Ingen underkryping,
 • Ingen korrosjon i kompliserte områder
 • Ikke tegn til korrosjon i spalter
 • Mekanisk skade: Ingen alvorlig korrosjon selv om sinken er skrapet av

ZINGA er godkjent for å stå i direkte kontakt med drikkevann