120 μm ZINGA oppnår alle korrosjonsklasser 

  • NORSOK M-501 Systems 1 & 7
  • C4 Høy (ISO 12944-6)
  • C5-I/M Høy (ISO 12944-6)
  • C5 VH (Very High) (ISO 12944-9)
  • CX (Offshore) (ISO 12944-9)
  • Im4 (Saltvann) (ISO 12944-9)
ZINGA ZINGA med overmaling ZINGA versus metallisering CHLOR*RID HOLD*BLAST
Lloyds

Aktiv og passiv beskyttelse

AKTIV GALVANISK BESKYTTELSE

Sinken i ZINGA® (anoden) ofrer seg og beskytter stålet under på en sammenlignbar og enda bedre måte enn varmgalvanisering. Ved påvirkning vil strømmen av elektroner, som skyldes en potensiell forskjell mellom sink og stål, forhindre at stålet korroderer.

PASSIV BARRIEREBESKYTTELSE

Sinken i ZINGA® (anoden) ofrer seg og beskytter stålet under på en sammenlignbar og enda bedre måte enn varmgalvanisering. Ved påvirkning vil strømmen av elektroner, som skyldes en potensiell forskjell mellom sink og stål, forhindre at stålet korroderer.

«The throw»

STRØMMEN AV ELEKTRONER

Den elektrokjemiske reaksjonen mellom sink og stål avgir 1,117 Volt. Det er fysisk og teknisk umulig at det korroderer der sinken er påført og i området utenfor. Det illustreres her ved at det mellom sinken og det korrigerte feltet er et felt helt uten rust.

Korrosjonsklasser

Det korrosive miljøet er delt inn i 5 korrosjonsklasser (C1-C5). 

C1

*Ikke egnet for utendørs bruk. Egnet til innendørs lokaler med ren atmosfære.

C2

*Tørt innlandsklima med liten eller ingen grad av forurensing.
Innendørs i oppvarmede lokaler der kondens kan forekomme.

C3

By og industriatmosfære med moderat forurensing.
Kystklima med lite saltinnhold.
Produksjonslokaler med høy fuktighet som næringsmiddel og bryggeri industri.

C4

Industri og kyststrøk med moderat saltinnhold, kjemiske bedrifter og skipsverft.

C5

*Svært korrosive miljø med høy fuktighet og aggressiv atmosfære.
I bygninger med nesten konstant kondensasjon og sterkt forurensende atmosfære.

* Korrosjonsklassene C1 og C2 forekommer ikke utendørs. På grunn av aktuelle vindforhold kan korrosjonsklasse
C5-M forekomme opp til 25 km inn i landet