120 μm ZINGA oppnår alle korrosjonsklasser 

  • NORSOK M-501 Systems 1 & 7
  • C4 Høy (ISO 12944-6)
  • C5-I/M Høy (ISO 12944-6)
  • C5 VH (Very High) (ISO 12944-9)
  • CX (Offshore) (ISO 12944-9)
  • Im4 (Saltvann) (ISO 12944-9)

Husevåg fergekai, Måløy

Stålet har stått ubehandlet i 19 år før det ble behandlet med ZINGA. Ingen overmaling

ZINGA ZINGA med overmaling ZINGA versus metallisering CHLOR*RID HOLD*BLAST

STRØMMEN AV ELEKTRONER

Den elektrokjemiske reaksjonen mellom sink og stål avgir 1,117 Volt. Det umuliggjør korrodering der sinken sitter og i området utenfor. Det illustreres her: Mellom sinken og det korrigerte feltet er et felt helt uten rust.

Testplaten har vært ute i fuktig klima i 7 dager etter påføring av ZINGA på halve platen.

AKTIV, GALVANISK BESKYTTELSE

ZINGA (anoden) ofrer seg og beskytter stålet på tilsvarende måte som varmgalvanisering. Strømmen av elektroner, som skyldes en potensiell forskjell mellom sink og stål, forhindre at stålet korroderer.

PASSIV BARRIEREBESKYTTELSE

Når ZINGA påføres, oksiderer/ karbonatiserer sinken umiddelbart. Et passivt, beskyttende barrierelag utvikles og beskytter sinken under.

Korrosjonsklasser

Det korrosive miljøet er delt inn i 5 korrosjonsklasser (C1-C5). 

C1

*Ikke egnet for utendørs bruk. Egnet til innendørs lokaler med ren atmosfære.

C2

*Tørt innlandsklima med liten eller ingen grad av forurensing.
Innendørs i oppvarmede lokaler der kondens kan forekomme.

C3

By og industriatmosfære med moderat forurensing.
Kystklima med lite saltinnhold.
Produksjonslokaler med høy fuktighet som næringsmiddel og bryggeri industri.

C4

Industri og kyststrøk med moderat saltinnhold, kjemiske bedrifter og skipsverft.

C5

*Svært korrosive miljø med høy fuktighet og aggressiv atmosfære.
I bygninger med nesten konstant kondensasjon og sterkt forurensende atmosfære.

* Korrosjonsklassene C1 og C2 forekommer ikke utendørs. På grunn av aktuelle vindforhold kan korrosjonsklasse
C5-M forekomme opp til 25 km inn i landet